اهمیت وجایگاه شورا در طول تاریخ موجبات رشدو پیشرفت سریع جوامع بشری بوده است،بطوریکه آیات و روایات مبین این موضوع می باشد .

آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین جامعه انسانی که دایره ارتباطی آن به نوعی کل افراد جامعه را در بر می گیرد .برای اداره و پیشرفت، بی نیاز ازامر مشارکت نمی باشد ، به همین علت با وجود سابقه ی مشورت و شورا از زمان خلقت انسان با پیشرفت وتمدن بشری این امر نیز تحولات ومسیر کمال خود را پیموده وحدود یک قرن می باشد که در کشور عزیزمان به جایگاه شورا در آموزش و پرورش توجه بوده تا جائی که در دی ماه سال 72بر اساس یک قانون مدون وجامع به تصویب رسیده است.

با مطالعه این قانونبه گستردگی وجامع بودن ان پی می بریم .در این مقاله سعی بر آن شده است که به نقش شوراهای موزش وپرورش در توسعه ی پایدار تعلیم وتربیت پرداخته شود به همین عنوان این سوال پیش می آید که:«شورای آموزش و پرورش چه نقشی می تواند در توسعه ی پایدار تعلیم و تربیت داشته باشد؟»

با توجه به اینکه آموزش و پرورش با این همه گستردگی ،سوق دادن جامعه به سوی توسعهی پایدار تعلیم و تربیت از اهداف متعالی آن می باشد ،لذا ضرورت دارد نقش شورا در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد .از اهداف جزئی می توان به همگاری اکثر نهاد ها ونقش آنها در طی این مسیر متعالی اشاره کرد که با شرکت در جلسات ماهانه ی شورا وهمچنین با تصویب واجرای مصوبات وهمکاریهایی که در این زمینه با مشارکت نخبگان جامعه به عمل می آید،موجبات رشد و بالندکی مضاعفرا در پی خواهد داشت.

همچنین سعی بر آن شده است که با مطالعه ی اساسنامه ی مصوبه شوراهای اسلامی به تعریف«توسعه ی پایدار»و «تعلیم وتربیت» وارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شود ونقش شورا در تعامل با این دو موضوع مورد برسی قرار گیرد.

امید است با سرمشق قرار دادن «وتعاونو علی البر والتقوی ئ:در کارهای نیک و پرهیز کاری همدیگر را یاری نمایید»س مائده ی 5 شاهد پیشرفت عملی در همه ی زمینه ها و همچنان پیشرو در تولید علم وصنعت در جهان باشیم.

زینت بخش پایان مقدمه فرمایش حضرت علی (ع) که می فرمایند:

«آدم خود رای هلاک می شود وآنکس که با اهل نظر مشورت می کند در عقل آن شریک می شود.»

جابر حسنلو

دیماه سال 89

 

شرح مطلب:

در ابتدا مختصری به قانون تشکیل شورا ها اشاره می شود . قانون مذکور در تاریخ 26دیماه سال 72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به به محتوای آن به جرات میتوان گفت که این مصوبه از مصوبات تاریخی دوره ی چهارم مجلس می باشد.

مطابق  ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش اهداف این قانون عبارتند از :تحقق مشارکت مردم ،نظارت آنهاد ر امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه ی منابع و امکانات ، جهت تاسیس ، توسعه  وتجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیتهای اجرائی آموزش و پرورش .

مشارکت که از آن در حکم دخالت در فرایند تصمیم گیری ، تصمیم سازی و فراگرد اندیشه وعمل یاد می شود ،موجب افزایش بهره وری در کار ،یگانگی در میان مردم وهمچنین شکوفا شدن خلاقیت وسر انجام توسعه ی همه جانبه میگردد.

مهم ترین هدفی که از طراحی  نظام شوراها در آموزش وپرورش وجود دارد ،مساله ی جلب و تقویت مشارکتهای مردمی وتامین منابع مالی جدید ورفع تنگناهای موجود در نظام مدیریت متمرکز است.

این بند مبتنی بر بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحقق مشارکتهای عمومی را در همه مسائل  کشور واز جمله مسائل فرهنگی و آموزشی مورد تاکید قرار می دهد.

از این رو نگرش برنامه ریزان ومحققان معطوف به استفاده ی مؤثر از ابزارهایی شده است که بتوان با استفاده بهینه از آنها  نقش مردم را در فرایند توسعه ی پایدار ملی افزایش داد . زیرا تشکیلات مدیریت ،امروزه در دنیا نشان داده که دولت ها به تنهایی قدرت اداره ی آموزش و پرورش را ندارند ومشارکت فکری و عملی مردم  امری اجتناب ناپذیر  است.

شوراهای آموزش وپرورش می توانند امکانات مختلف کشور را در جهت رفع تنگناهای  نظام آموزشی کشور بسیج کنندو به این ترتیب نقش مؤثر خود را در عرصه ی فعالیتهای آموزشی وتوسعه ی پایدار تعلیم و تربیت کشور آشکار سازند . پیداست شوراها برای انجام وظایف خود بیش از هر چیز به همدلی و همیاری دستگاههایی نیازمندند که در قانون شوراها برای آنها وظایفی تعیین شده است. از این رو تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بیشترین اثرات را در تحولات و دگرگونی های آکوزش و پرورشبدنبال خواهد داشت.و روند منطقی مشارکت  عمومی در امر تعلیم وتربیت کشور و  و توسعه ی پایدار را بعنوان یک نهاد ملی توسعه  و قوت خواهد داد.

از نظر حقوقی نیز این حق مردم است که نظارت داشته باشند و نظر بدهند ، زیرا  آنها بهترین سرمایه های خود را که فرزندانشان هستند به آموزش و پرورش سپرده اند واین شوراهای آموزش وپروذش هستند که می توانند نظرات مردم را در یافت و اعمال نمایند.

امید است شوراهای آموزش و پرورش در سطوح مختلف با همکاری و همگامی اولیای دانش آموزان و مدرسه  به همفکری و تشریک مساعی و استفاده از کلیه ی امکانات  و منابع بتوانند گامهای مؤثری در توسعه ی پایدار و پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی  کشور بردارند.

واژه ی «پایدار» امروزه بطور گسترده ای به منظور توصیف  جهانی  که در آن نظامهای طبیعی و انسانی تواما بتوانند تا اینده ای دور ادامه ی حیات دهند ، بکار گرفته می شود و آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه،وبستر فرهنگ سازی بوده وپایدار بودن آن منوط به مشارکت همه ی آحاد مردم  و مسئولان ونهادهای مدنی و اجتماعی می باشد که تا بتوانند به اهداف نتعالی خود دست یازند چراکه اگر این نهاد فراگیر و زیر بنایی مورد توجه همه جانبه قرار نگیرد بزرگترین سرمایه ی ملی که نیروی انسانی سالم و کارامد است به مخاطره افتاده  و ،وقتی زیر بنا مستحکم نباشد هر چند امارت ورو بنا در مقاطعی زیبا هم جلوه کند در دراز مدت توفیق پایدار دست نخواهد داد.

کاملا روشن است که با شورایی شدن امور مهمی چون آموزش وپرورش بر اساس اصل سینوزیک و هم افزایی یک بعلاوه ی یک  لزوما بنتایجی بالاتر منجر شده و موجب توسعه ی پایدار در تعلیم وتربیت که از اهداف متعالی  نظام آموزش و پرورش است خواهد شد.واین یک قبول عقلی است که اگر ده نفر هر کدام یک قدم بردارند به مراتب بهتر از آن است که یک نفر دهها قدم بردارد.حد اقل نگاهی به سنن و آداب ورسوم دینی ، ملی و مذهبی جامعه ی خودمان  مؤید است که در گذشته های نه چندان دور  بسیاری از امور اجتماعی با همین فعالیت های  شو رایی صورت عمل بسته و به صورت پایدار در اذهان ماندگار مانده است.

حال با تعریف توسعه ی پایدار مطالب آشکارتر شده وسپس به تعریف تعلیم وتربیت  و ارتباط آن دو با شورای آموزش و پرورش پر داختهخ خواهد شد .در تعریف توسعه ی پایدار آمده است که :« توسعه ی پایدار تحولی است مواجه با تامین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیتهای نسل آینده در تامین نیازهایشان» این تعریف را حضرت امیر المؤمنین در حدود 1400 سال پیش در ارتباط با تعلیم و تربیت چه زیبا بیان فرمودهاند که« فرزندان خود را برای دوره ی خودشان تربیت کنید.»

در تعریف توسعه ی پایدار تحول را می توان تغییری دانست که مربی یا دقیق تر و کلی تر ، آموزش و پرورش بر روی متربی می گذارد وهمین دانش آموزان در توسعه ی پایدار تعلیم و تربیت تامین کننده ی نیازهای آینده حواهند بود  بطوری که در تعریف تعلیم و تر بیت  نیز کاملا موضوع آشکارتر می شود.

دربین تعاریفی که اساتید تعلیم وتربیت بیان داشته اند تعریف استاد علی اکبر شعاری  نژاد در این رابطه بسیار جالب توجه است که می فرمایند :« تعلیم و تربیت  فعل و انفعالی است بین دو قطب سیال ( مربی و متربی ) که مسبوق به اصلی و مستلزم طرح و نقشه و متوجه هدفی است » با نگرش دو باره به فعالیت های شورای آموزش و پرورش ، طرح و نقشه ای که شورای آموزش و پرورش برای تسهیل  در رسیدن به هدف مد نظر ، نقش شورای آموزش و پرورش را در توسعه ی پایدار تعلیم وتربیت کاملا آشکار می نماید.

رسیدگی مستمر و کارامد به امور آموزش و پرورش بستگی به نوع نگاه و عملکرد اعضای شورای آموزش و پرورش نیز دارد، بر اساس همین عملکرد که در جامعه ی آموزش و پرورش مشاهده میشود در حال حاضر  این شوراها  بخش عظیمی از کارهای مربوط به آموزش و پرورش را سامان می دهند .

با توجه به  عملکردی که در نظام آموزش و پرورش با پیشرفت قابل توجهی مشهود می باشد این شوراها در رابطه با تاسیس ، توسعه و تجهیز  فضاهای آموزشی و پرورشی نیز اقدامات در خور توجهی انجام می دهند . همچنین این شوراها در ایجاد تسهیلات  لازم در فعالیتهای اجرائی  آموزش و پرورش و رفع تنگناها و مشکلات موجود نیز نقش بسزایی ایفا می کنند. پرداختن به مسائل تخصصی وارائه ی مصوبات کاربردی وراهبردی ،تاثیرات بسزایی در امر تعلیم وتربیت داشته وآثار مستقیم و غیر مستقیم  خود را در کوتاه مدت در آینده بجا خواهد گذاشت ، که منطبق با تعریف توسعه ی پایدار و تعلیم وتربیت نیز می باشد.براساس ماده 8 بند 19 قانون شوراهای آموزش و پرورش مبنی بر جلو گیری از افت تحصیلی دانش آموزان و تلاش در ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی ، شورای آموزش و پرورش رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان را از وظایف اصلی خود دانسته و با برنامه ریزی های مدون در این زمینه تلاش و همفکری مینماید.

با مطالعه ی مصوبه ی قانون تشکیل شوراهای اموزش و پرورش کاملا مشهود است که با افزایش جمعیت مسئولیت  وزارت آموزش و پرورش در رسین به اهداف بسیار صعب بوده وبدون همکاری و همفکری با سایر نهادها  مشکلات زیادی پیش روی این وزارتخانه خواهد بود و شورای آموزش وپرورش بعنوان موتورمحرکه ی قدرتمندی در توسعه ی پایدار تعلیم و تربیت بشمار می آید.

نتیجه:

هنگامی که به مطالعه ی جایگاه و مفهوم شورا پرداخته می شود ،وجود شورا ومشورت در کارها به حد وجوب می رسد وهمچنین با مطالعه ی مصوبه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در می یابیم که بزرگترین دغدغه ی آنها رفع مشکلات تعلیم وتربیت می باشد .

اگر توسعه ی پایدار را تحولی بدانیم که مواجه با تامین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیت های نسل آینده  در تامین نیازهایشان و همچنین تعلیم وتربیت را فعل وانفعالی بین دو قطب سیال  آموزش و پرورش ومتربی ،که  مسبوق بر اصل ومستلزم طرح و نقشه  ومتوجه هدف ،در می یابیم که شورای آموزش و پرورش  در تامین نیازهای امروز و فردای متربیان با طرح  ونقشه ای مدون  وبا اهداف متعالی نقش مؤثری را ایفا میکند، و بعنوان نیروی محرکه وبازوی قدرتمندی در رفع مشکلات آموزشی و پرورشی ایفای نقش می نماید.تا چرخه های همه جانبه ی میهن عزیزمان را در مسیر صحیح و مطابق با ارزشهای والای انسانی که همان مد نظر دین مقدس اسلام است به چرخش در آورند وقاطعانه به این نتیجه می رسم که شوراهای آموزش و پرورش در توسعه ی پایدار تعلیم وتربیت نقش مؤثری را ایفا می کنند.مصداق همین بیت که:

دست بر دست هم دهیم به مهر               میهن خویش را کنیم آباد

 

منابع:

ــ قرآن کریم

ــ نهج البلاغه

ــ دستورالعمل  قانون شوراهای آموزش وپرورش

ــ ماهنامه ی نگاه

ــ  روزنامه ی جام جم

ــ مصوبات شوراهای آموزش وپرورش استانها در سایت آموزش وپرورش

ــتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ | ۱:۵۰ قبل از ظهر | نویسنده : جابر حسنلو |
  • قالب بلاگفا
  • خدشه